Стратегически документи

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците и актуализация на плана за действие на програмата за 2008 г.

Основната цел на програмата е да допринесе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.


Документът е валиден до края на : 2007 г.