Стратегически документи

Стратегия за развитието на геологопроучвателната дейност и опазването на земните недра в Република България до 2010 г.

Основните цели на стратегията са очертаване и оптимизиране на държавните функции и ангажименти в областта на геологопроучвателната дейност и опазването на земните недра. Както и усъвършенстване на държавния надзор при търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 519 на Министерския съвет от 03.07.2001 г.