Стратегически документи

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителнa училищна възраст

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителнa училищна възраст е приета с Решение на 39-то Народно събрание на 25.02.2005 г. на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с § 69, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.


Документът е валиден до края на : 2008 г.