Стратегически документи

Национална стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 2005 – 2010 г.

Основната цел на стратегията е да очертае националните приоритети за развитие на продължаващото професионално обучение в контекста на ученето през целия живот. 

Планът за действие за 2008 г. в изпълнение на стратегията е приет с Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 20 март 2008 г.

Планът за действие за 2009 г. в изпълнение на стратегията е приет с Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 23 април 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 38.1 на Министерския съвет от 14.10.2004 г.