Стратегически документи

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Оперативната програма предвижда средствата да бъдат разпределяни за проекти, които са свързани с изграждане на необходимата инфраструктура за питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Основните приоритети заложени в нея са подобряването и развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци и опазване и възстановяване на биоразнообразието.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Оперативната програма.

Интернет страница на Оперативна програма "Околна среда"


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.33 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.