Стратегически документи

Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух

Програмата цели намаляване емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух в контекста на Директива 2001/81/ЕС за националните тавани за атмосферните емисии на тези вещества.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 261 на Министерския съвет от 23.04.2007 г.