Стратегически документи

Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г.

Целите, които се поставят с тази стратегия са осигуряване населението с достатъчно количество и качество питейна вода, опазване състоянието на повърхностните и подземните води и развитие на ефективно стопанства в този отрасъл.

Стратегията не е действащ документ след приемането на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор от Народното събрание на 21.11.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 21.43 на Министерския съвет от 03.06.2004 г.