Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Якоруда 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Якоруда 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Докладите за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие са изготвени на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за неговото приложение, приетите приоритети и изпълнените мерки, заложени в Общинския план за развитие на Община Якоруда 2007 – 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.