Стратегически документи

Стратегия за насърчаване на инвестициите в Република България (2005 – 2010 г.)

Стратегията има една основна цел и тя е повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на стабилен и устойчив икономически растеж чрез насърчаване на инвестициите. За изпълнението на тази цел са посочени няколко посоки, сред които са усъвършенстването на общата административна и нормативна среда и  развитието на техническата инфраструктура.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 26.38 на Министерския съвет от 30.06.2005 г.