Стратегически документи

Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация

Стратегията е изменена с Решение № 385 от 22.05.2006 г. Стратегията има като основна цел повишаване конкурентоспособността на българската индустрия. В това се има предвид изграждането на индустрия “основана на знанието” т.е. внедряване на нови изделия, материали и технологии за производство, управление и услуги въз основа на съвременни научни разработки.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 723 на Министерския съвет от 08.09.2004 г.