Стратегически документи

Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007 – 2010 г.

Стратегическата цел на програмата е да се подобри здравето на населението чрез намаляване заболяемостта и смъртносттаот заболявания, свързани с тютюнопушенето.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 4.2 на Министерския съвет от 01.02.2007 г.