Стратегически документи

Политика за психичното здраве на Република България 2004 – 2012 г.

Основните приоритети на Политиката са: осигуряване на равен и адекватен достъп до психичноздравни грижи на всички хора с психични проблеми; създаване на система от служби за хората със сериозна психична болест и тежка социална дисфункция, чрез която да се осигури континуитет на грижите и социалното им включване и да се гарантира собствената им и на обществото безопасност; и изработване на стратегии за превенция,  профилактика и промоция на психично здраве, както и за борба със стигмата и дискриминацията на
психично болните, гарантиращи снижаването на икономическото и социалното бреме от психичната болест.


Националният план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България за периода 2006 - 2012 г. е приет с Протокол № 53.2 от заседанието на Министерския съвет на 28 декември 2006 г.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 28.24 на Министерския съвет от 22.07.2004 г.