Стратегически документи

Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006 - 2013 г.

Стратегическите цели на националния план следват групите слаби страни и задават основните направления на работата за развитие на биологичното земеделие в България. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 11.1 на Министерския съвет от 22.03.2007 г.