Стратегически документи

Национален стратегически план за рибарство и аквакултури 2007 - 2013 г.

Националният стратегически план има следните стратегически направления: рибата и рибните продукти трябва да бъдат сред основните елементи на безопасност на храните в България; промоция на концепцията за разнообразяване на риболовните дейности и включване нна риболовците в осъществяване на устойчива експлоатация на рибните ресурси; по-добро използване на генетичните възможности на ценните видове /балканска пъстърва, черноморски калкан/, за производството и продажбата.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 52.32 на Министерския съвет от 21.12.2006 г.