Стратегически документи

Стратегия за развитие на подсектор "Лечебни растения" в българскотто земеделие, преработвателна промишленост и износ до 2010 г.

Стратегията е приета с Протокол № 36.4 от заседанието на Министерския съвет на 07 септември 2006 г. Документът цели създаване на благоприятна среда за бизнеса в този подотрасъл на българската икономика, устойчиво развитие на селските райони, подобряване на експортния баланс на страната, при запазване на българската природа и традициите в ползването на нейните ресурси.


Документът е валиден до края на : 2010 г.