Стратегически документи

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 е приета с Протокол № 8.30 от заседанието на Министерския съвет на 01 март 2007 г. Програмата има следните общи цели:

 - развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателна промишленост

- опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони

- подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Програмата.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.30 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.