Стратегически документи

Оперативна програма "Техническа помощ" 2007 - 2013 г.

Оперативната програма ще подкрепя проекти, които помагат за изпълнение на вътрешноинституционалните дейности, финансирани по структурните и Кохезионния фонд, координация на програми, усъвършенстване на Информационната система за наблюдение и управление на средствата от ЕС. Програмата ще работи за повишаване на публичната информираност за структурните инструменти на Европейския съюз. Основните приоритети поставени в нея са подкрепата за изпълнението на дейностите на Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и Комитета за наблюдение на НСРР, по-нататъшното разработване и подкрепа за функционирането на информационната система за управление на средствата от Структурните фондове на ЕС и разпространение на обща информация по отношение на Структурните инструменти на ЕС.

От прикачените файлове може да се запознаете с Годишните доклади (2007-2011 г.) за изпълнението на Оперативната програма.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 8.19 на Министерския съвет от 01.03.2007 г.