Стратегически документи

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2006 - 2008 г.

Стратегията посочва конкретните действия по управлението на държавния дълг наблюдение на размера на дълга и  поддържане на разходите за обслужване на дълга на ниско ниво при средно- и дългосрочен аспект при приемлива степен на риск.


Документът е валиден до края на : 2008 г.
Документът е приет с Протокол № 23.2 на Министерския съвет от 08.06.2006 г.