Стратегически документи

Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г.

Националната стратегическа референтна рамка представлява средно до дългосрочен стратегически документ, описващ ролята на структурните фондове за България през периода 2007 – 2013 г. Съсредоточава се върху четири основни приоритета - подобряване на базисната инфраструктура, повишаване на качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта, насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление и подкрепа за балансирано териториално развитие.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 52.36 на Министерския съвет от 21.12.2006 г.