Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Петрич 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Петрич 2007 - 2013 г.

През м. декември 2011г.  е изготвен Планът за енергийна ефективност на община Петрич за периода 2011 - 2015г.Той е приет с Решение № 57 от 26.01.2012г. на ОбСъвет Петрич.

Общинска програма за интеграция на ромите в Община Петрич за периода 2010 - 2015г. е приета с Решение № 320 от 18.03.2010г. на ОбСъвет Петрич, а Общинска стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства-с Решение № 413 от  02.03.2006г.  на ОбСъвет Петрич.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.