Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Девин 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Девин 2007 - 2013 г. Той е приет с Решение № 137 на ОбС- Девин от 28.11.2005г. и е изменян и допълване с Решебние № 179/ 19.12.2006г. и Решение №105 от 29.09.2010г .

Междинната оценка на документа е извършена през м. февруари 2012г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.