Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Шумен 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Шумен 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Актуализираният документ на Общински план за развитие на Община Шумен 2007-2013 г. е в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Годишен доклад за изпълнение на Програма за реализация на План за развитие на Община Шумен за 2007-2010 година.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.