Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Нови пазар 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Нови пазар 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Нови пазар 2007-2013 г., приета с Решение №103 на Общинския съвет от 31.05.2012 г. 

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Нови пазар за периода 2007-2013 г., приет с Решение №639 на Общинския съвет от 15.05.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.