Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Върбица 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Върбица 2007 - 2013 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Върбица 2007-2013 г., приет с Решение №9 на Общинския съвет от 20.08.2012 г. 

Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Върбица за периода 2007-2013 г., приета с Решение №7 на Общинския съвет от 17.07.2014 г. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.