Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Венец 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Венец 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Венец 2007-2013 г., приета с Решение №36 на Общинския съвет от 30.01.2012 г. 

Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на Община Венец за периода 2007-2013 г. , приет с Решение №321 на Общинския съвет от 17.12.2014 г. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.