Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Тополовград 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Тополовград 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Целта на Междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Тополовград през периода 2007-2011 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.

Приложение 1 - Справка за общинските проекти на Община Тополовград 2007-2011 г.

 

Актуализираният документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Тополовград 2007-2013 г.  съдържа анализ на текущата социално-икономическа ситуация в общината, като са отчетени настъпилите промени в периода от 2005 до 2011 година. Актуализирани са визията за развитие на общината, основните приоритети и специфични цели. Разработена е нова индикативна финансова таблица, която отчита възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и финансовия капацитет на община Тополовград. Актуализирани са индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Общинския съвет от 28.02.2006 г.