Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Попово 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Попово 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Междинната оценка на изпълнението на  Общинския план за развитие 2007-2013г. е приета от Общински съвет-Попово с Решение № 660 по Протокол №51/28.07.2011 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Попово 2007-2013 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.