Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Омуртаг 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Омуртаг 2005 - 2013 г.

Междинна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на Общинския план за развитие на Община Омуртаг 2005-2013 г., приета с Решение №444 на Общинския съвет от 13.12.2010 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.