Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Сливен 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Сливен 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Междинната оценка се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на Община Сливен. Оценката е одобрена с Решение № 261/28.06.2012 год. на Общинския съвет- Сливен.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 855 на Общинския съвет от 23.02.2006 г.