Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ценово 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Ценово 2007 - 2013 г. е приет с Решение № 169 по Протокол № 35 от 20.09.2005г. и актуализиране с Решение № 214 по Протокол № 37 от 30.03.2009г.

Изготвен е Доклад от изследване на Общинския план за развитие и действащи стратегически документи в Община Ценово за периода 2007-2013 година.

Изготвен е Доклад за междинна оценка на изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 на Община Ценово, Област Русе, приет с Решение №68 на Общинския съвет от 18.05.2012 година. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.