Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Русе 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Русе 2005 - 2013 г.

Междинната оценка за изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013г. и Актуализаираният му вариант са приети с Решение № 1183, прието с Протокол № 59 от 19.05.2011г.

Изготвена е Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г., приета с Решение №1286 на Общинския съвет от 26.02.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.