Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Иваново 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Иваново 2005 - 2013 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Иваново 2012-2013 г.

Междинната оценка на изпълнението на общинския план за развитие се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в общинския план за развитие на община Иваново.

Изготвена е Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Иваново за периода 2007-2013 г., приета с Решение №483 на Общинския съвет от 23.01.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.