Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Две могили 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Две могили 2007 - 2013 г.

Актуализиран е Общинският план за развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. с Решение № 621, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 46 от 19.02.2010 г.

С Решение № 895, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 58/ 18.02.2011 г. се допълва приоритет 1 „Подобряване на стандарта на живот в Община Две могили” от Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007-2013 г. с нова мярка: „Изграждане на „Бизнес център за спорт, здраве и рехабилитация – Две могили”".  

Изготвена е Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили 2007-2013 г., приета с Решение №146 на Общинския съвет от 26.04.2012 г.

Изготвен е Доклад за изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили за 2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г., приет с Решение №147 на Общинския съвет от 26.04.2012 г.

Изготвен е Годишен доклад за изпълнението на Актуализирания план за регионално развитие на Община Две могили 2007-2013 г. за периода април 2012 - март 2013, приет с Решение №356 на Общинския съвет от 22.03.2013 г.

Изготвен е Доклад за изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили 2007-2013 г. за периода 01 април 2013 г. - 28 февруари 2014 г., приет с Решение №606 на Общинския съвет от 28.03.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.