Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кубрат 2005 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Кубрат 2005 - 2013 г.е средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

Целта на Междинната оценка на Общински план за развитие на Община Кубрат 2005-2013 г. е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Кубрат през периода 2005 - 2010 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.