Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Банско 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Банско 2007 - 2013 г.

Актуализиран Общински план за развитие на Община Банско 2007 - 2013 г., приет с Решение №418 на Общинския съвет от 28.04.2009 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на заложените цели и мерки в Общински план за развитие 2007-2013 г., приет с Решение №746 на Общинския съвет от 30.09.2010 г.

Доклад за изготвяне на Междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Банско - 2007-2013 г., приет с Решение №315 на Общинския съвет от 30.10.2012 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.