Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Калояново 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Калояново 2007 - 2013 г. с измененията е приет с Решение № 130, прието с Протокол № 15/26.05.2005 г. на Общински съвет Калояново. Той е допълнен с Решение № 66 на ОбС- Калояново, прието с Протокол № 9/21.05.2008 г. и  с Решение № 164 на ОбС-Калояново, прието с Протокол № 19/ 26.03.2009г.

Междинната оценка на изпълнението на  Плана за развитие 2007-2013г. и Приложението №1 към нея за периода 2007-2010г. са одобрени с Решение №27 на Общински съвет Калояново, Пловдивска област, прието с Протокол № 5/26.01.2012 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.