Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Стрелча 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Стрелча 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Целта на Междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Стрелча през периода 2007 - 2011 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.