Стратегически документи

Актуализиран Общински план за развитие на Община Вълчедръм 2010 - 2013 г.

Общинският план за развитие на община Вълчедръм за периода 2007-2013г. е приет от Общински съвет – Вълчедръм с Решение №168, протокол № 26 от 18.11.2005г. Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Вълчедръм 2007-2013г. е разработена за остатъка от периода 2010-2013г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.Актуализираният план за развитие на община Вълчедръм съответства на Националната стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: Развитие на човешките ресурси, Регионално развитие, Околна среда, Административен капацитет и Програмата за развитие на селските райони; Националната стратегия за регионална развитие; Регионалната стратегия за развитие на Северозападен район за планиране; Областната стратегия за развитие на област Монтана и секторни и местни стратегии и планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и други.  Актуализираният  план за развитие е в съответствие и с раздел: Стратегически насоки за разработване целите и приоритетите на общинските планове за развитие на област Монтана.

Междинната оценка на плана е приета с Решение № 227 на Общинския съвет на Община Вълчедръм от 25 октомври 2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Вълчедръм 2007-2013 г., приета с Решение № 303 на Общинския съвет от 04.04.2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 273 на Общинския съвет от 02.07.2010 г.