Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Тетевен 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Тетевен 2007 - 2013 г.

Окончателен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Тетевен 2007-2013 г.

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Тетевен за периода 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.