Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Севлиево 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Севлиево 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие включва аналитичен преглед на социално-икономическата ситуация и на ключовите процеси,  протичащи на територията на общината, инфраструктурното развитие и опазването на околната среда, както и  напредъка по изпълнението на плана  през периода 2005-2007 г. В аналитичната част на документа са включени и нови елементи, които липсваха в плана, като анализ на изградеността на някои от системите на техническата инфраструктура, на екологичната инфраструктура, анализ на финансовите възможности на общината относно финансиране на дейности, включени в плана, анализ на административния капацитет.  Актуализиран е SWOT анализа на Общинския план за развитие, като са отразени промените и новите тенденции в развитието на общината, региона и ЕС. Актуалзацията на Плана е приета на Заседание на Общинския съвет на 23 юли 2008г. с Решение № 119 / протокол № 11 / на Общински съвет Севлиево.

 

Междинната оценка на Общински план за развитие на Община Севлиево 2005-2013 г. се стреми към установяване на съответствието с потребностите и постижимостта на поставените цели, както и ефективността, ефикасността на реализацията и въдействието върху процеса на развитие на дадената територия.

Приет е Доклад за последваща оценка на ОПР на Община Севлиево за периода 2007-2013 година.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.