Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Дряново 2006 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Дряново 2006 - 2013 г.

Междинната оценка на ОПР на община Дряново е приета с Решение № 40 от 30.01.2012 г. на ОбС - Дряново., а Aктуализираният вариант на Общинския план за развитие на община Дряново е приет с Решение № 41 от 30.01.2012 г. от ОбС - Дряново.

Последваща оценка на изпълнението на ОПР 2006-2013 г. на Община Дряново, приета с Решение №485 на Общинския съвет от 23.09.2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.