Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Мизия 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Мизия 2007 - 2013 г. е средносрочен документ, определящ визията, приоритетите, целите и съответните мерки за развитието на Община Мизия, както и финансовите ресурси за неговата реализация.

Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мизия 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 271 на Общинския съвет от 13.05.2005 г.