Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Стражица 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Стражица 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Целта на Междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Стражица през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.

Приложение 1 - Справка на общинските проекти

Приложение 2 - Обобщени резултати от анкета

 

Актуализираният документ за изпълнението на Общинския план за развитие на община Стражица е разработен за периода от 2011 до 2013 г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изготвена е Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Стражица 2007-2013 г., приета с Решение №483 на Общинския съвет от 16.05.2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.