Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Свищов 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Свищов 2007 - 2013 г.

Доклад за последваща оценка на изпълнявания Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2007-2013 г., приет с Решение №940 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.