Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 - 2013 г., приета с Решение №23 на Общинския съвет от 24.11.2011 г.

Доклад за последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. на Община Полски Тръмбеш, приет с Решение №567 на Общинския съвет от 18.12.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.