Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Павликени 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Павликени 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Целта на Междинната оценка на Общински план за развитие на Община Павликени 2007-2013 г. е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план.

Оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Павликени за периода 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.