Стратегически документи

Национални програми за развитие на образованието - 2020 г.

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“
2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
4. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“
5. Национална програма „Успяваме заедно“
6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“
7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
8. Национална програма „Квалификация“
9. Национална програма „Заедно за всяко дете“
10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“
12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“
13. Национална програма „Без свободен час“
14. Национална програма „Мотивирани учители“
15. Национална програма „Бизнесът преподава“
16. Национална програма „Иновации в действие“
17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“
18. Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“
19. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
20. Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие"
21. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 285 на Министерския съвет от 30.04.2020 г.