Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2020 г.

Националният план за действие по заетостта през 2020 г. включва дейности за стабилизиране функционирането на пазара на труда, за да е в готовност, както за  ускоряващо се икономическо развитие, така и с оглед на външните и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие. Основно предизвикателство на пазара на труда остават различията в търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация и умения.  През 2020 г. мотото на Плана е „За повишаване активността и качеството на човешкия капитал”, тъй като целта е да се развива човешкия капитал, за да отговори на потребностите на икономиката и да е в състояние за бърза адаптация при настъпване на промени в търсенето на работна сила, породени както от новите технологии, така и при структурни промени. За повишаване на предлагането на работна сила ще продължи работата с трудовия потенциал – чрез активиране на неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила, мотивиране и професионално ориентиране. Планът ще продължи да допринася за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС „Европа 2020”, Европейския стълб за социалните права, мерките, включени в Националната програма за реформи  2020 г., препоръката на Съвета от 05.06.2019 г. , Конвергентната програма, Програмата на правителството до 2021 г., задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020 г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г., Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г., Националната програма за развитие: България 2020 и др. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 83 на Министерския съвет от 06.02.2020 г.