Стратегически документи

Националната статистическа програма за 2020 г.

Националната статистическа програма за 2020 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2020 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2020 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2020 са:
- Наблюдение на работната сила - подготовка за внедряване на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки;
- Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица (CVTS6);
- Обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност (в изпълнение на Директива 2014/42/ЕС);
- Пенсионни права в социалното осигуряване;
- Анализ на възможностите и разработването на инструментариум за събиране и поддържане на статистически индикатори по "Рамката за намаляване на риска от бедствия Сендай 2015 - 2030 г.";
- Платформа за електронно обучение "Интерактивна статистика";
- Потребителски цени на нефтопродукти;
- Структура на лозята през 2020 г.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 19 на Министерския съвет от 17.01.2020 г.