Стратегически документи

Стратегия за управление на държавния дълг 2020-2022 г.

Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2020–2022 г. е разра-ботена на основата на ЗДБРБ за 2019 г., вземайки предвид фискалните цели, политики и допускания за следващите три години, залегнали при подготовката на проекта на актуализираната СБП за периода 2020–2022 г. и проекта на ЗДБРБ за 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 639 на Министерския съвет от 01.11.2019 г.